Pytania Akcjonariuszy

 
 
Informacje udzielane akcjonariuszom
 
Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania od akcjonariuszy udzielane za pośrednictwem Biura Prasowego i Relacji Inwestorskich. Treść pytań zamieszczamy w brzmieniu oryginalnym.
 1. Mam jedno pytanie co z tym porozumieniem w sprawie Hiltona które miało być do końca drugiego kwartału, bardzo to szkodzi notowaniom akcji.

  Odp. Udzielona 7 lipca 2017 r. o treści:
  Obecnie prowadzone są negocjacje treści dokumentu porozumienia.Pragnę przypomnieć, że Zarząd wielokrotnie w raportach okresowych prezentował stanowisko odnośnie wpływu sporu z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. na sprawozdania finansowe Spółki. Do dnia dzisiejszego stanowisko to nie uległo zmianie : - rezerwy na przyszłe zobowiązania, które mogą powstać z toczących się postępowań sądowych tworzone są w drodze szczegółowej analizy ryzyka ich powstania. Na chwilę obecną Zarząd nie widzi ryzyka powstania zobowiązań wobec Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. - odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są w drodze szczegółowej analizy ryzyka spłaty należności. Na chwilę obecną Zarząd Emitenta nie widzi ryzyka utraty wartości należności od Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.

 2. Mam tylko jedno pytanie a mianowicie czy zarząd zastanawia się nad tym kto manipuluje akcjami? firma powinna dbać o dobro swoje i akcjonariuszy.

  Odp. Udzielona 29 czerwca 2017 r. o treści:
  Zarząd firmy na bieżąco analizuje obrót dokonywany na akcjach MRB i jest zaniepokojony sytuacją. Dla dobra naszych akcjonariuszy podejmuje działania, które mamy nadzieję ograniczą ryzyko. W tym celu m.in. prowadzi korespondencję z Komisją Nadzoru Finansowego i ma nadzieję, że wkrótce sytuacja na akcjach MRB ustabilizuje się.

 3. Kiedy ruszą prace przy budowie trasy S5? Czy wciąż spółka czeka na decyzję (ZRID)Zezwoleniu na Realizację Inwestycji?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Rozpoczęcie intensywnych prac przy budowie S5 planowane jest  już na wiosnę br.  Na chwilę obecną nadal czekamy na decyzję ZRID

 4. Czy realne jest żeby marże na kontraktach drogowych realizowanych w 2017 utrzymają się na poziomie marż z IIIQ2016. Czy może mogą być wyższe?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Obecne marże na kontraktach drogowych są na bardzo dobrym poziomie i Zarząd  liczy, że w bieżącym roku uda się je utrzymać.

 5. W podsumowaniu działalności za IIIQ16 spółka podaję że portfel zamówień na 2017 to około 700 mln zł( strona 10). Do jakiej wysokości, wg zarządu, może jeszcze wzrosnąć portfel zamówień na 2017, czy realne jest przekroczenie 900 mln zł?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Posiadany portfel zamówień jest na satysfakcjonującym poziomie, mimo to Zarząd spółki podejmuje szerokie działania mające na celu zdobycie nowych kontraktów. Natomiast w chwili obecnej trudno jest określić efekty tych działań.

 6. Czy spółka dalej planuje sprzedać posiadane grunty operatorom logistycznym pod budowę magazynów. Jeśli tak to kiedy orientacyjnie może dojść do sprzedaży.  Jeśli nie to jakie są plany w sprawie tych gruntów.

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Spółka posiada 3 takie lokalizacje. Jedna z nich to grunt znajdujący się w Woli Pękoszewskiej, liczącym ok. 17 ha. Działka położona w bardzo dogodnej lokalizacji z bezpośrednim dojazdem do drogi ekspresowej S8. Na chwilę obecną Spółka nie ma podpisanych umów przedwstępnych na żadną z lokalizacji.

 7. Czy spółka posiada jakieś inne, oprócz gruntów, aktywa które planuje spieniężyć w najbliższym okresie. Jeśli tak to jakiej wysokości środki może spółka pozyskać z takich transakcji?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  W najbliższej przyszłości Zarząd Spółki nie planuje sprzedaży żadnych z aktywów.

 8. Spółka JHM planuje inwestycję w Zakopanem. Budowane apartamenty miały być przeznaczone na wynajem. Czy spółka dalej planuje je wynajmować i czy możliwa jest sprzedaż gotowych apartamentów jakiemuś inwestorowi w całości lub w części? Kiedy inwestycja ruszy i kiedy się może zakończyć?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od terminu uzyskania finansowania na ten cel. Spółka przewiduje, że rozpoczęcie inwestycji może mieć miejsce już w maju 2017 roku a jej zakończenie we wrześniu 2019 r. 50% lokali zostanie przeznaczona na sprzedaż klientom indywidualnym, a druga połowa na wynajem, chociaż Spółka nie wyklucza również sprzedaży apartamentów inwestorowi instytucjonalnemu.

 9. Czy planowane jest wejście Mirbud w jakieś nowe segmenty działalności np. kolej, energetyka?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Na chwilę obecną Spółka nie planuje wejść w nowe obszary działalności.

 10. Czy spółka z wygenerowanej gotówki bądź to za 2016 czy 2017 planuje finansować jakieś duże inwestycje? Czy raczej planowane są zwykłe inwestycje odtworzeniowe? A reszta gotówki może być wykorzystana w inny sposób?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  W najbliższej przyszłości Zarząd Spółki nie planuje żadnych dużych inwestycji. Wypracowane zyski w latach 2016-2017 zostaną przeznaczone na obniżenie zadłużenia Spółki.

 11. Czy Mirbud planuje być spółką dywidendową? Jeśli tak to jakie są ambicje w tym zakresie. Polityka dywidendowa wyjaśniłaby wiele w tym zakresie.

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Oczywiście, chcielibyśmy móc wypłacać dywidendę naszym akcjonariuszom, ale w chwili obecnej Zarząd nie przewiduje takiej możliwości. Rozważymy możliwość przyjęcia polityki dywidendowej i jeśli zostanie ona uchwalona niezwłocznie ją opublikujemy.

 12. Spółka JHM ma w planach sprzedaż około 300 mieszkań rocznie. Czy na kolejne lata cele będą jeszcze bardziej ambitne np. 500 mieszkań rocznie? Jak bardzo realne jest wejście na rynek w Warszawie i Trójmieście? Kiedy mogą się rozpocząć pierwsze inwestycje na tych rynkach? Czy rentowność projektów w Warszawie i Trójmieście może być wyższa niż w innych miastach na których działa JHM?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  Zarówno posiadany przez Spółkę  bank ziemi jak i planowane nowe inwestycje pozwolą na systematyczny rozwój. W 2017 roku planowana jest sprzedaż około 300 mieszkań. W ciągu najbliższych trzech lat Spółka zamierza osiągnąć pułap sprzedaży ok. 500 mieszkań.  Przyczyni się do tego m.in. planowana realizacja dużych inwestycji w Skierniewicach (200 mieszkań) i  Bydgoszczy (300 mieszkań) oraz zakończenie kolejnych etapów projektów w Katowicach, w Koninie i w Żyrardowie.
  Spółka poszukuje atrakcyjnych działek,  które będą spełniały określone kryteria do rozpoczęcia inwestycji na rynku warszawskim i trójmiejskim. Docelowo Spółka chciałaby zrealizować na tych obszarach inwestycje liczące ok. 300 mieszkań, jednakże nie wyklucza mniejszych, bardziej kameralnych projektów.

 13. Jakiej wielkości przychodów z kontraktów drogowych można się spodziewać w 2017 roku. Czy może to być ponad 300 mln czy może nawet ponad 400 mln?

  Odp. Udzielona 14 lutego 2017 r. o treści:
  W ocenie Zarządu udział przychodu ze sprzedaży w sektorze robót inżynieryjno-drogowych będzie na poziomie 40-50% przychodów ze sprzedaży.

 14. (…) czy wobec tak dobrych wyników będzie wypłacana dywidenda dla akcjonariuszy?

  Odp. Udzielona 01 lutego 2017 r. o treści:
  "Zgodnie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR. w przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały dot. Polityki kapitałowej i dywidendowej jesteśmy jako spółka giełdowa zobowiązani do przekazania takiej informacji w formie raportu bieżącego."

 15. Czy, z uwagi na późny termin raportu za rok 2016 ,spółka nie rozważa podania wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za ten okres (jeśli tak, kiedy?).

  Odp. Udzielona 01 lutego 2017 r. o treści:
  "Na chwilę obecną Zarząd nie przewiduje podania wstępnych, szacunkowych wyników finansowych. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie opublikujemy je w formie raportu bieżącego."

 16. W związku z licznymi komentarzami pojawiającymi się na forach portali inwestycyjnych, które dotyczą sprawy płatności za Hotel Hilton (…) proszę o informację, czy w bilansie GK Mirbud za rok 2016 może/musi kwota należności, kwestionowana obecnie przez dłużnika, być uwzględniona; odpis pomniejszający wynik spółki zostać uwzględniony?

   Odp. Udzielona 25 stycznia 2017 r. o treści:
  „Zarząd wielokrotnie w raportach okresowych prezentował stanowisko odnośnie wpływu sporu z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. na sprawozdania finansowe Spółki. Do dnia dzisiejszego stanowisko to nie uległo zmianie :

  - rezerwy na przyszłe zobowiązania, które mogą powstać z toczących się postępowań sądowych tworzone są w drodze szczegółowej analizy ryzyka ich powstania. Na chwilę obecną Zarząd nie widzi ryzyka powstania zobowiązań wobec Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. >
  - odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są w drodze szczegółowej analizy ryzyka spłaty należności. Na chwilę obecną Zarząd Emitenta nie widzi ryzyka utraty wartości należności od Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.

  Ponadto pragnę przypomnieć, że w chwili obecnej niezależnie od sprawy sądowej strony prowadzą negocjacje w zakresie zakończenia sporu.”

 17. Jako inwestor chciałem poprosić zarząd Mirbud o rozważenie opublikowania wyników za 2016 rok w terminie wcześniejszym niż 21 kwietnia 2017 roku gdyż czekanie na wyniki z zakończonego roku aż 3,5 miesiąca po jego zakończeniu jest bardzo długim okresem. W tym terminie wiele spółek będzie podawało już wyniki za IQ2017. Rozumiem że audytor musi zweryfikowac sprawozdanie i to zajmuje dużo czasu ale w takim wypadku warto rozważyć publikacje wstępnych danych operacyjnych jeszcze niezaudytowanych. Lub warto rozważyć podanie wyników za IVQ16 roku w formie jakiej to zrobiła firma Budimex, gdzie zaznaczyli, że "Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.”

  Odp. Udzielona 25 stycznia 2017 r. o treści:
  „Odnośnie terminu publikacji Raportu Rocznego to jest on określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. wg stanu obowiązującego od 30 czerwca 2016 (par. 101 pkt 9) i wynosi „nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy”, w związku z tym termin podany przez spółkę jest zgodny z obowiązującym prawem i nie ulegnie zmianie.

  Natomiast w przypadku znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego zgodnie z Rozporządzeniem MAR Art. 17. Ust.1 Zarząd podejmuje decyzję na ile przewidywana zmiana ma charakter cenotwórczy.
  W przypadku sprawozdania za rok 2016 MIRBUD S.A. Zarząd w oparciu o wewnętrzną procedurą raportowania przyjętą w Spółce ustalił, że poziom zmienności wyniku finansowego nie powoduje konieczności wcześniejszego raportowania.”