Bieżący raport - Rejestracja akcji MIRBUD S.A. w KDPW S.A.

2008-12-23
Numer raportu:
4/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż zgodnie z komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. , rejestracja 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D w systemie KDPW nastąpi w dniu 24 grudnia 2008 r.