Bieżący raport - Wprowadzenie do obrotu giełdowego.

2008-12-23
Numer raportu:
5/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 971/2008 z dnia 23 grudnia 2008 postanowił:
  1. wprowadzić z dniem 29 grudnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMRBUD00015”
  2. notować akcje spółki MIRBUD S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MIRBUD” i oznaczeniem „MRB”.