Bieżący raport - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

2008-12-22
Numer raportu:
2/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 695/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. dotyczącą przyjęcia Spółki w poczet uczestników oraz warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D w systemie KDPW.