Bieżący raport - Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

2008-12-23
Numer raportu:
3/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 966/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. dotyczącą dopuszczenia 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D do obrotu giełdowego na rynku równoległym.