Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy

2008-12-30
Numer raportu:
8/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2008 r. zawarta została umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym Rep. „A” nr 8149/2008 na mocy której Spółka zależna JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach nabyła od Pana Jerzego Mirgosa, głównego akcjonariusza MIRBUD S.A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe MIRBUD Jerzy Mirgos z siedzibą w Skierniewicach przy ul. M.C. Skłodowskiej-Curie 159 prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami: 454/5,454/6, 454/7 o łącznej powierzchni 12,6006 ha położonych w Łodzi dla których prowadzona jest KsięgaWieczysta nr LD1M/00013171/7. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obecnie zabudowana. Zgodnie z zapisami umowy cała cena sprzedaży t.j. kwota 6.200.000 zł została zapłacona w całości.

MIRBUD S.A. posiada 100% udziałów w spółce JHM  DEVELOPMENT Sp. z o.o. Nabycie aktywów zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Podstawą uznania nabytej nieruchomości za aktywa o znacznej wartości ipodpisanej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego za umowę znaczącą jest fakt, że wartość umowy oraz jej przedmiotu przekracza 10%
kapitałów własnych MIRBUD S.A.