Bieżący raport - Prognoza wyników finansowych na 2008 rok

2008-12-30
Numer raportu:
6/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż prognoza skonsolidowanych wyników finansowych zakłada osiągnięcie przez Grupę Kapitałową MIRBUD w 2008 roku:
 • przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 240,0 mln złotych,
 • zysku z działalności operacyjnej w wysokości 24,4 mln złotych,
 • zysku netto w wysokości 14,4 miliony złotych.
Podstawy i istotne założenia prognozy
Prognoza została sporządzona w oparciu o wyniki za 4 kwartały 2007 roku, budżety kontraktów pozyskanych oraz planowanych do pozyskania przez Spółkę i przewidzianych do realizacji w 2008 roku. Prognozowana zwyżka przychodów ze sprzedaży oraz kosztów
Spółki jest wynikową wzrostu jej skali produkcji. Planowany wzrost kosztów stałych Spółki
wynika z założenia dotyczącego zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
Czynniki, które mają wpływ na prognozę możemy podzielić na czynniki zewnętrzne oraz
wewnętrzne. Do najważniejszych czynników zewnętrznych, które Spółka identyfikuje należą:
 • warunki atmosferyczne,
 • kształtowanie się kursu EURO, który może mieć wpływ głównie na poziom kosztów i zysku z działalności operacyjnej,
 • kształtowanie się stóp procentowych, co przekłada się na wysokość kosztów finansowych Spółki,
 • pozycja konkurencyjna innych Spółek na rynku, na którym działa Emitent.
Do czynników wewnętrznych, których wpływ na prognozę zależy bezpośrednio od Spółki,
można zaliczyć:
 • terminową realizację kontraktów budowlanych,
 • dobrą politykę kadrową Spółki pozwalająca na utrzymanie jej kluczowych pracowników,
 • podnoszenie jakości usług oferowanych przez Spółkę,
 • utrzymywanie wiarygodności w relacjach z instytucjami finansowymi.
W porównaniu do wyników osiągniętych w czterech kwartałach 2007 r., prognozowane
wyniki w roku 2008 zakładają zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 22 %, wzrost zysku
operacyjnego Spółki o 26 % oraz wzrost zysku netto o 11 %.
Sposób monitorowania oraz okresy, w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz
korekty możliwości realizacji prognoz.

Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych
budżetów. Ewentualne zmiany wykraczające, o co najmniej 10 % w/w wyników finansowych
będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji