Bieżący raport - Zbycie znaczącego aktywa na rzecz Spółki zależnej JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

2008-12-30
Numer raportu:
7/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2008 r. zawarta została umowa sprzedaży aktem notarialnym Rep. „A” nr 8105/2008 na mocy której Spółka MIRBUD S.A. sprzedała spółce zależnej JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach nie zabudowaną nieruchomość położoną w Żyrardowie przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, składającą się z działek oznaczonych nr 4621/1 i 4621/2 o łącznej powierzchni 0,5228 ha dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr PL1Z/00032788/2. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym także jakąkolwiek hipoteką. Zgodnie z zapisami umowy na cenę sprzedaży brutto: 5.551.000 zł składa się wartość netto: 4.550.000 zł oraz podatek VAT w wysokości 1.001.000 zł.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 30 grudnia 2008 r.

MIRBUD S.A. posiada 100% udziałów w spółce JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – 10% kapitałów własnych MIRBUD S.A.