Bieżący raport - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz tekst jednolity Statutu.

2009-12-21
Numer raportu:
82/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 76/2009 z dnia 04.12.2009r., Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o powzięciu informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowienia z dnia 11.12.2009r. (sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/020964/09/480) w sprawie dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców:
- podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych do kwoty 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych,
- emisji 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Jednocześnie Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 11.12.2009r., a także dotychczasowe i aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Emitenta:

§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, poprzez emisję 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2009 roku.


Aktualne brzmienie § 8 Statutu Emitenta:

§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.
2. (wykreślony)


Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Emitenta:

§ 9
1.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1)19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
2)14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
3)2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
4)3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
2.Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).
3.Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.

Aktualne brzmienie § 9 Statutu Emitenta:

§ 9
1.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1)19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
2)14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
3)2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
4)3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
5)5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
2.Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).
3.Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.

    
Załączniki :                                      
        

statut MIRBUD S.A. an.pdf