Bieżący raport - Rejestracja akcji serii E, podwyższenie kapitału zakładowego MIRBUD S.A., oraz zmiana liczby instrumentów w obrocie giełdowym.

2009-12-04
Numer raportu:
76/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej jako "Emitent"), stosowanie do treści § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 4 grudnia 2009r., na podstawie Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 grudnia 2009r. zostało zarejestrowanych 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczonych kodem PLMRBUD00015.

W wyniku zarejestrowania 5.000.000 akcji serii E łączna liczba akcji Emitenta wszystkich emisji wynosi 45.000.000 akcji, a kapitał zakładowy Emitenta po podwyższeniu o kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych wynosi obecnie 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

1) 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
2) 14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
3) 2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
4) 3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynosi obecnie 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów).

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji na rachunkach nabywców 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E, opublikowanych w załączeniu do raportu bieżącego numer 57/2009 z dnia 23 października 2009r.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 listopada 2009r. o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2009 z dnia 9 listopada 2009r.

Ponadto Emitent otrzymał w dniu 3 grudnia 2009r. z GPW informację, że od sesji w dniu 4 grudnia 2009r. w obrocie giełdowym notowanych będzie 45.000.000 akcji MIRBUD S.A. o kodzie PLMRBUD00015.