Bieżący raport - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału większościowego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A.

2009-12-04
Numer raportu:
77/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd MIRBUD S.A. informuje, że w dniu 04.12.2009r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Jerzego Mirgos, większościowego akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
W przesłanym zawiadomieniu przekazano, że w związku z rejestracją w dniu 04.12.2009r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 73/2009) uległ zmniejszeniu o 8,25% dotychczas posiadany udział Pana Jerzego Mirgos w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Pan Jerzy Mirgos posiadał 29 712 000 akcji co stanowiło 74,28% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów i uprawniało do 29 712 000 głosów na walnym zgromadzeniu.
Aktualnie Pan Jerzy Mirgos nadal posiada 29 712 000 akcji Spółki uprawniających do 29 712 000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących jednakże łącznie 66,03% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki - nie istnieją.
Osoby trzecie z którymi Pan Jerzy Mirgos zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu – nie dotyczy.
Zgodnie z treścią złożonego zawiadomienia Pan Jerzy Mirgos wyklucza zamiar zbycia akcji Spółki, natomiast nie wyklucza zamiaru zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.