Bieżący raport - Zawarcie umowy z inwestorem.

2009-12-15
Numer raportu:
79/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A.(Emitent), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 14 grudnia 2009 roku z Gminą Skierniewice umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych: nr 18(115363E) i nr 20 (115365E) na terenie gminy Skierniewice .
Wartość zawartej umowy wynosi: 1.949.300,69 złotych brutto.
Strony ustaliły, iż roboty będące przedmiotem umowy zostaną zakończone w terminie do dnia 3 maja 2010 roku.
Wysokość kar umownych określona w umowie nie przekracza 10% wartości zamówienia.
W umowie zawarto postanowienie, zgodnie z którym każda ze stron umowy może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
Pozostałe postanowienia umowy, w tym warunki odstąpienia od umowy przez każdą ze stron nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.