Bieżący raport - Podpisanie listu intencyjnego.

2009-12-15
Numer raportu:
80/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 15.12.2009r. został podpisany List Intencyjny stanowiący wyraz zamiaru nabycia przez Emitenta 100% udziałów krajowego kontrahenta (dalej jako "transakcja"), którego przedmiot działalności obejmuje budowę dróg i mostów, zaś przychody osiągnięte w 2008 roku przekroczyły kwotę 100.000.000 złotych.

Strony Listu Intencyjnego oceniają, że wartość transakcji nie przekroczy 70.000.000 złotych.

Warunkiem transakcji jest satysfakcjonujące due diligence krajowego kontrahenta, które zostanie przeprowadzone w okresie 8 tygodni od dnia podpisania Listu Intencyjnego.

Z uwagi na fakt, iż wykonanie transakcji spowoduje przejęcie kontroli przez Emitenta nad krajowym kontrahentem, co będzie wymagało uzyskania zgody na dokonanie koncentracji od Prezesa UOKiK, transakcja będzie wykonana pod warunkiem uzyskania takiej zgody.

W podpisanym dokumencie Strony zobowiązały się do zachowania poufności co do wszelkich informacji dotyczących Listu Intencyjnego, Stron, treści informacji uzyskanych w ramach negocjacji dotyczących transakcji oraz wyników due diligence.