Bieżący raport - Zawarcie istotnej umowy z Inwestorem

2011-09-30
Numer raportu:
40/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29.09.2011r. została zawarta z Inwestorem – spółką pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach umowa na budowę Centrum Handlowego "Galeria Podkowa" w Podkowie Leśnej (dalej "Umowa").

Wartość zawartej Umowy, przyjęta przez strony do czasu ustalenia ostatecznego wynagrodzenia, wynosi: 20.233.500,00 zł brutto.

Termin zakończenia Umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Centrum Strony ustaliły na 13 miesięcy od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.