Bieżący raport - Zawarcie istotnej umowy z Inwestorem

2011-09-28
Numer raportu:
39/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 27.09.2011r. została zawarta z Inwestorem – spółką pod firmą "Demuth Alfa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda Spółką Komandytowo-Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (dalej "Inwestor") umowa na budowę obiektu ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR w Ostródzie (dalej "Umowa").

Wartość zawartej Umowy wynosi: 79.888.500,00 zł brutto.

Strony Umowy ustaliły, że przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 6 dni roboczych od dnia podpisania Umowy zaś ukończenie robót i zgłoszenie gotowości odbioru końcowego nastąpi do dnia 30.06.2012r.

Emitent zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę w oddaniu części robót w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia odpowiadającego tej części robót za każdy dzień zwłoki, oraz w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki: w oddaniu robót w terminie końcowym, w usunięciu wad robót stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub w odpowiednim terminie dodatkowo wyznaczonym przez Inwestora. Strony zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.