Bieżący raport - Zawarcie istotnej umowy z Inwestorem

2011-09-09
Numer raportu:
38/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 08.09.2011r. została zawarta z Inwestorem – spółką pod firmą POLARIS HOSPITALITY ENTERPRISES Sp. z o.o. z/s w Warszawie (dalej "Inwestor") umowa na budowę i oddanie do użytkowania obiektu DOUBLE TREE BY HILTON WARSAW CONFERENCE CENTER AND SPA (Centrum Konferencyjne oraz SPA HILTON) - zlokalizowanego na działce położonej w Warszawie – Wawer, przy ul. Skalicowej 21 (dalej "Umowa").

Wartość zawartej Umowy wynosi: 184.500.000 zł brutto.

Strony Umowy ustaliły, że Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, zaś całość robót zostanie ukończona w okresie 21 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Jeśli Emitent nie dotrzyma terminu zakończenia robót zobowiązany będzie zapłacić Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie to nie przekroczy 1-go miesiąca oraz karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 1-go miesiąca. Za przekroczenie terminów pośrednich Inwestor może obciążyć Emitenta karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za zakres prac objętych danym terminem pośrednim, za każdy dzień opóźnienia. Dotrzymanie terminu końcowego umowy spowoduje anulowanie kar pośrednich. Jeśli Emitent nie dotrzyma terminu usunięcia wad, Inwestor może żądać od Emitenta zapłaty kary umownej wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, określonego, za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu usterek. Inwestor uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.