Bieżący raport - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A.

2010-11-19
Numer raportu:
98/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 19.11.2010r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabycia akcji Emitenta na dzień 15.11.2010r., fundusz Generali Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji Emitenta, zapewniających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Liczba akcji Emitenta posiadanych przed zmianą udziałów przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 3.733.496 szt. (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji, co stanowiło 4,98% udziału w obecnym kapitale oraz 4,98 głosów na WZA Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 3.733.806 szt. (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześć sztuk) akcji, co stanowi 5,03% udziału w obecnym kapitale oraz 5,03 głosów na WZA Spółki.

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia stanu posiadania akcji MIRBUD S.A. w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki.