Bieżący raport - Przekształcenie spółki zależnej

2010-12-10
Numer raportu:
102/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2010 z dnia 07.10.2010r., Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wpisaniu w dniu 10.12.2010r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia JHM DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki zależnej Emitenta, w JHM DEVELOPMENT Spółkę Akcyjną.
W rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, JHM DEVELOPMENT S.A. została zarejestrowana pod nr KRS 0000372753