Bieżący raport - Zgoda Prezesa UOKiK na nabycie udziałów i przejęcie kontroli przez MIRBUD S.A. nad Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni

2010-11-29
Numer raportu:
101/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2010 z dnia 23.01.2010r. i nr 15/2010 z dnia 16.02.2010r. informuje, że w dniu dzisiejszym doręczona została Emitentowi Decyzja Nr DKK-119/10 z dnia 18.11.2010r., w której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni.