Bieżący raport - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

2010-11-29
Numer raportu:
100/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
    Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29.11.2010r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Pana Jerzego Mirgos, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą związaną z kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji wpływających na rozwój i perspektywy prowadzonej działalności. Zgodnie z treścią zawiadomienia w dniu 24.11.2010r. podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną zawarł transakcje kupna 24.403 akcji Emitenta po cenie średniej 4,08 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.