Bieżący raport - Zbycie udziałów spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. na rzecz JHM DEVELOPMENT S.A.

2010-12-22
Numer raportu:
106/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2010 z dnia 17.11.2010r., Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent"), informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką zależną JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach (dalej "Kupujący") umowy sprzedaży (dalej "Umowa") wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

W wykonaniu Umowy Emitent sprzedał 541.800 udziałów spółki Marywilska 44 Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, za łączną cenę 27.090.000 zł.

Zgodnie z Umową Kupujący dokona zapłaty ceny za udziały w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku.

Przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy.