Bieżący raport - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2010-12-18
Numer raportu:
105/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2010r. Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki - dokonała wyboru BGGM AUDYT Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MIRBUD.
Umowa, która ma zostać zawarta z BGGM AUDYT Sp. z o.o. obejmie:
 przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2010,
 przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2011r.
BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3489.
Emitent korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MIRBUD sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009r. oraz przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2010r.