Bieżący raport - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenie prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy, emisja warrantów subskrypcyjnych w spółce zależnej JHM DEVELOPMENT S.A.

2010-12-16
Numer raportu:
103/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
    Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od JHM DEVELOPMENT S.A., spółki zależnej (dalej jako "Spółka"), o podjęciu uchwał przez Zarząd Spółki w sprawie:

• podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 29.330.000 złotych tj. z kwoty 95.670.000 zł do kwoty 125.000.000 zł, w drodze emisji prywatnej 29.330.000 nowych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł, po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję,
• wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
• emisji warrantów subskrypcyjnych, z których wykonanie praw nie może nastąpić później niż do dnia 31.01.2011r.

Emitent poinformuje w kolejnych raportach o realizacji podjętych Uchwał.