Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w

2010-12-17
Numer raportu:
104/2010
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 17.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od Politechniki Gdańskiej (dalej "Zamawiający"), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu", została wybrana oferta Emitenta.

Oferta złożona przez Emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Wartość oferty brutto: 25.775.000 zł.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 27.12.2010r.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.