Bieżący raport - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku.

2011-01-14
Numer raportu:
5/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Zarząd MIRBUD SA informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2011 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2010r. –21 lutego 2011 r.
- za I kwartał 2011r. – 16 maja 2011 r.
- za III kwartał 2011r. – 15 listopada 2011 r.
Zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010r. – 28 kwietnia 2011 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2011r. – 29 sierpnia 2011 r.


W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd MIRBUD SA informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2011 roku:
  • 6 lutego 2011 r. – 21 lutego 2011 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r.;
  •  26 lutego 2011 r. – 28 kwietnia 2011 r. (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2010 (jednostkowy i skonsolidowany);
  • 30 kwietnia 2011 r. – 16 maja 2011 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.;
  • 28 lipca 2011 r. – 29 sierpnia 2011 r. – (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2011 r.
  • 31 października 2011 r. – 15 listopada 2011 r. – (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.
Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach MIRBUD SA, posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji MIRBUD SA na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.