Bieżący raport - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

2011-01-03
Numer raportu:
1/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
  Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 03.01.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Pana Jerzego Mirgos, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą związaną z kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji wpływających na rozwój i perspektywy prowadzonej działalności o następujących transakcjach zawartych na akcjach Emitenta:
1. Transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną
- dnia 01.12.2010r. kupno 47 akcji po cenie 4,18 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Transakcje zawarte przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną
- dnia 30.12.2010r. kupno 13.827 akcji po cenie średniej 4,24 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- dnia 31.12.2010r. kupno 9.273 akcji po cenie 4,42 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na dzień 03.01.2011r. po uwzględnieniu wyżej opisanych transakcji Pan Jerzy Mirgos posiada bezpośrednio 29.712.317 akcji oraz pośrednio przez podmiot kontrolowany 1.917.280 akcji co łącznie stanowi 31.629.597 akcji Emitenta.