Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na budowę budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną

2011-02-09
Numer raportu:
7/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 8 lutego 2011r. otrzymał zawiadomienie od Urzędu Gminy Michałowice, które informuje o wyborze oferty MIRBUD S.A. w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na budowę budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Emitenta.

Wartość oferty brutto: 15.769.000,00 zł.

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.