Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem.

2012-10-02
Numer raportu:
35/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 02.10.2012 r. z Inwestorem – Goodman Bone Logistics (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (dalej: „Inwestor”), umowy na: wykonanie projektu, uzyskanie zezwolenia, budowę, zakończenie oraz wykończenie logistycznego budynku przy ul. Kontenerowej w Gdańsku oraz wszystkich robót związanych z infrastrukturą a także uzyskanie wszystkich pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla zakończenia i korzystania z Inwestycji zgodnie z zakładanym celem (dalej: „Umowa”).

Roboty są podzielone na dwa etapy:

Etap I  -  obejmuje budowę magazynu o powierzchni zabudowy 14.094 m2, biur o wewnętrznej     powierzchni 3.140 m2 oraz pomieszczeń technicznych o powierzchni 100 m2,

Etap II  -  obejmuje rozbudowę nieruchomości do 62.948 m² powierzchni zabudowy.

Wartość brutto na dzień zawarcia Umowy wynosi:  24.169.500 EUR brutto (według obecnego kursu stanowi to kwotę 99.372.899,25 zł), w tym:

Etap I  -  8.856.000 EUR  (36.411.444 zł)

Etap II  -  15.313.500 EUR  (62.961.455,25 zł)

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:

Etap I  -  do dnia 1 marca 2013 roku,

Etap II  -  6 m-cy od daty rozpoczęcia jeśli rozpoczęcie nastąpi w okresie styczeń-marzec, lub 9 m-cy od daty rozpoczęcia jeśli rozpoczęcie nastąpi w okresie kwiecień-grudzień.

Umowa przewiduje kary umowne na rzecz Inwestora za zwłokę w dotrzymaniu terminów kluczowych i terminu zakończenia przedmiotu umowy w wysokości 0,18% umownego wynagrodzenia brutto  za każdy dzień zwłoki, zaś łączna kara nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia netto. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Inwestora odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.