Bieżący raport - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

2012-10-05
Numer raportu:
36/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał, informację przesłaną przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2  oraz art. 87 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że w wyniku zbycia akcji MIRBUD S.A. („Spółka”) poprzez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("BPH TFI") posiada w imieniu zleceniodawców oraz Funduszu, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: zawarcie w dniu 26 września 2012r. transakcji zbycia akcji Spółki. Data rozliczenia transakcji 1 października 2012r.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
4 045 185 akcji, 5,39% w kapitale, 4 045 185 głosów,  5,39% głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
3 545 185 akcji, 4,73% w kapitale, 3 545 185 głosów, 4,73% głosów."