Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy

2012-09-26
Numer raportu:
34/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadamia, że w dniu 25.09.2012r. została podpisana przez Zarząd Emitenta umowa o kredyt rewolwingowy (dalej: „Umowa”) z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank").

Kredyt został udzielony na następujących warunkach:
- kwota kredytu 25.000.000,00 zł.
- okres kredytowania do 16.09.2014r.
- cel kredytowania finansowanie bieżącej działalności, tj. finansowanie kontraktów,
- oprocentowanie kredytu zmienne, WIBOR 1M plus marża Banku,
- uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelew na wskazany rachunek Emitenta.

Emitent zobowiązany będzie do spłaty kredytu w następnym dniu po upływie okresu na jaki został udzielony.

Emitent zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 0,5% i administracyjną w wysokości 0,1% od kwoty kredytu oraz od kwoty zaangażowania w wysokości 0,5% - liczonych od kwoty kredytu w skali roku.

Emitent ustanowi na rzecz Banku zabezpieczenie spłaty w formie cesji wierzytelności z finansowanego kontraktu.

Pozostałe postanowienia Umowy nie zawierają warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.