Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem.

2012-10-31
Numer raportu:
38/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 31.10.2012 r. z Inwestorem - Fabryką Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Umowy w systemie generalnego wykonawstwa na wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Centrum Handlowo - Biurowo - Usługowo - Rekreacyjny SUKCESJA", usytuowanego w Łodzi przy al. Politechniki 3b, 5 (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy wynosi: 266.910.000 zł brutto.

Strony ustaliły, iż roboty będące przedmiotem Umowy, w tym uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zostaną zakończone w terminie do dnia 15.09.2014r.

Wysokość kar umownych nie przekracza 10% wartości wynagrodzenia netto Emitenta.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.