Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem.

2012-10-26
Numer raportu:
37/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 25.10.2012 r. z Inwestorem – Panattoni Western Poland Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (dalej: "Inwestor"), umowy na: wykonanie budynku magazynowo-biurowego z pomieszczeniami magazynowymi i produkcyjnymi, technicznymi i biurowymi oraz robót towarzyszących, związanych z zagospodarowaniem terenu, o powierzchni zabudowy magazynowo-biurowej około 13 950,00 m2 w Legnickim Polu, działki o numerach ewidencyjnych 5/9; 5/12 obręb Gniewomierz (dalej: "Umowa").
Wartość Umowy wynosi: 6.888.000 EUR brutto (według kursu z dn. 25.10.2012 r. stanowi to kwotę 28 536 984 zł).

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 15.03.2013 r.

Umowa przewiduje kary umowne na rzecz Inwestora za zwłokę w dotrzymaniu terminów kluczowych i terminu zakończenia przedmiotu umowy w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, zaś łączna kara nie może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia netto. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Inwestora odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.