Bieżący raport - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2012-11-16
Numer raportu:
40/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 15.11.2012r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru BGGM AUDYT Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD. Umowa, która ma zostać zawarta z BGGM AUDYT Sp. z o.o. obejmie: - przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok obrotowy 2012 obejmującego okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., - przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2012 obejmującego okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Emitent korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MIRBUD na dzień 30 czerwca 2012r.