Bieżący raport - Powołanie Komitetu Audytu

2012-11-16
Numer raportu:
41/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15 listopada 2012 roku działając na podstawie Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z dnia 22.05.2009 r. z późn. zm.) (dalej: "Ustawa"), powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Waldemar Borzykowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, Krystyna Byczkowska - Członek Komitetu Audytu, Agnieszka Bujnowska - Sekretarz Komitetu Audytu. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w Ustawie jest Pan Waldemar Borzykowski.