Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy

2012-11-05
Numer raportu:
39/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank") poinformował Emitenta o podpisaniu jako kredytodawca umowy odnawialnego Kredyt obrotowego, podpisanej przez Zarząd Emitenta jako kredytobiorcy w dniu 31.10.2012r. (dalej: „Umowa”).

Kredyt został udzielony na następujących warunkach:
- kwota kredytu: do max. wysokości 12.000.000,00 zł;
- okres kredytowania: do 30.10.2013r.;
- cel kredytowania: finansowanie bieżącej działalności, tj. realizacji zawartych przez Emitenta kontraktów związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Emitent zobowiązany będzie do dokonania ostatecznej spłaty kredytu w dniu 30.10.2013r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie:
- stawki WIBOR dla depozytów 1M z dnia 1 – go dnia miesiąca, zmiennej z częstotliwością miesięczną, powiększonej o marżę dla Banku.
Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Emitent ustanowi na rzecz Banku zabezpieczenie spłaty w formie cesji wierzytelności z finansowanego kontraktu.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Powyższa umowa, o najwyższej wartości - łącznie z innymi umowami zawartymi z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, bowiem łączna wartość zawartych umów wynosi 22.000.000,00 zł i tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.