Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach

2012-12-21
Numer raportu:
42/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 21.12.2012r. otrzymał zawiadomienie od Urzędu Miejskiego w Gliwicach (dalej "Zamawiający"), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach", została wybrana oferta Emitenta.

Oferta złożona przez Emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Wartość oferty: 321.413.476,45 zł.

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.