Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

2012-12-27
Numer raportu:
43/2012
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 27.12.2012 r. z Inwestorem – PROLOGIS Poland REIT Sp. z o.o. III SKA z siedzibą w Warszawie umowy w systemie generalnego wykonawstwa na wybudowanie hali DC2 dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów, bramy do magazynu, systemu dróg i placów, jak również zapewnienie infrastruktury technicznej, w ramach rozbudowy istniejącego Centrum Logistycznego Prologis Park Wroclaw V (dalej: „Umowa").

Wartość Umowy wynosi: 9.578.461,41 EUR brutto (na dzień zawarcia Umowy stanowi to kwotę 38.980.506,55 zł brutto).

Wysokość kar umownych nie przekracza 10% wartości wynagrodzenia netto Emitenta.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.