Bieżący raport - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2011-11-08
Numer raportu:
44/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 07.11.2011r. Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki - dokonała wyboru BGGM AUDYT Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Umowa, która ma zostać zawarta z BGGM AUDYT Sp. z o.o. obejmie:

- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD, za rok obrotowy 2011,

- przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD, za pierwsze półrocze 2012r.

Emitent korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MIRBUD sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010r. oraz przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2011r