Bieżący raport - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

2011-12-20
Numer raportu:
45/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 20.12.2011r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji Emitenta zawartych przez osobę zobowiązaną - Prezes Zarządu MIRBUD S.A. Halinę Mirgos. Zgodnie z treścią dostarczonej informacji zawarte zostały następujących transakcje kupna akcji Emitenta:
1. Dnia 09.12.2011r. kupno 9.012 akcji po cenie 2,30 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie,
2. Dnia 12.12.2011r. kupno 1.964 akcji po cenie 2,30 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie,
3. Dnia 13.12.2011r. kupno 18.822 akcji po cenie 2,30 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie.
Data i miejsce sporządzonej informacji: Skierniewice dn. 20.12.2011r.
Na dzień 20.12.2010r. po uwzględnieniu powyższej informacji o zawartych transakcjach Prezes Zarządu MIRBUD S.A. Halina Mirgos posiada 292.716 akcji Emitenta