Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta z podwykonawcą

2011-11-04
Numer raportu:
43/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Wykonawca"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 04.11.2011r. została zawarta z Podwykonawcą – spółką pod firmą MAR-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa na kompleksowe wykonanie robót żelbetowych na budowie Double Tree by Hilton w Warszawie (dalej "Umowa").

Wartość zawartej umowy wynosi: 23.510.791,57 złotych brutto.

Strony ustaliły, iż roboty będące przedmiotem umowy zostaną zakończone w terminie do dnia 31.05.2012r.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi: Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną: za opóźnienie z winy Podwykonawcy w oddaniu przedmiotu Umowy i za niedotrzymanie terminów pośrednich - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia do 10 dni opóźnienia, natomiast w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia ponad 10 dni opóźnienia. Ustalono przy tym, że kary za przekroczenie terminów pośrednich zostaną zwrócone w przypadku dotrzymania terminu końcowego zakończenia prac; za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia do 10 dni opóźnienia, natomiast w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia ponad 10 dni opóźnienia. Maksymalna wysokość kar umownych, wypłacanych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 20% wartości netto Umowy. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. Kwotę odszkodowania pomniejsza się o zapłaconą karę umowną.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Powyższa umowa spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą, bowiem jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.