Bieżący raport - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

2011-12-20
Numer raportu:
46/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 20.12.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Pana Jerzego Mirgos, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą związaną z kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji wpływających na rozwój i perspektywy prowadzonej działalności o transakcji kupna 35.895 akcji Emitenta po cenie 3,20 zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 06.12.2011r. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej oraz o następujących transakcjach zawartych na akcjach Emitenta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną:
1. W dniu 20.09.2011 r. kupno 400 akcji po cenie średniej 2,45 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. W dniu 28.09.2011 r. kupno 14.933 akcji po cenie średniej 2,50 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. W dniu 7.10.2011 r. kupno 50 akcji po cenie 2,49 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. W dniu 18.10.2011 r. kupno 50 akcji po cenie 2,60 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
5. W dniu 10.11.2011 r. kupno 110 akcji po cenie 2,41 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
6. W dniu 29.11.2011 r. kupno 7.170 akcji po cenie średniej 2,20 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na dzień 20.12.2011r. po uwzględnieniu wyżej opisanych transakcji Pan Jerzy Mirgos posiada bezpośrednio 29.748.212 akcji oraz pośrednio przez podmiot kontrolowany 2.145.160 akcji co łącznie stanowi 31.893.372 akcji Emitenta.