Bieżący raport - Zawarcie przez MIRBUD Spółka Akcyjna umowy o objęciu w całości akcje serii C JHM DEVELOPMENT S.A.

2014-09-25
Numer raportu:
44/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent
Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 24 września 2014 roku Emitent zawarł ze spółką zależną JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach umowę objęcia akcji nowej emisji serii C w ilości 208.512.500 (słownie: dwieście osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 0,50 zł każda w cenie emisyjnej 0,51 zł za każdą akcję na zasadzie subskrypcji prywatnej, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/09/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z dnia 24 września 2014 roku.

Na podstawie zawartej umowy Emitent objął wszystkie wyemitowane przez JHM DEVELOPMENT S.A. Akcje Serii C.
 
Emitent informuje, iż wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji w wysokości 0,51 zł za każdą akcję zostały do dnia 24 września 2014 roku w całości wniesione na rachunek bankowy JHM DEVELOPMENT S.A.
 
Po powzięciu informacji o wydaniu przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce JHM DEVELOPMENT S.A., Emitent niezwłocznie poda informację o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym i ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki z uwzględnieniem nowo objętych akcji serii C do wiadomości publicznej.
 
Jako kryterium publikacji niniejszego raportu uznano fakt, że wartość umowy objęcia nowych akcji serii C przez Emitenta przekracza 10% jego kapitałów własnych.