Bieżący raport - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki MIRBUD S.A.

2014-09-22
Numer raportu:
42/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent
Zarząd spółki MIRBUD S.A. („Spółka”) na podstawie §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 22 września 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 19 września 2014 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą nr 765/14 KDPW z dnia 09 września 2014 r., w dniu 24 kwietnia 2014 r. nastąpi rejestracja 7.492.500 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem PLMRBUD00015.