Bieżący raport - Oferta Konsorcjum z udziałem MIRBUD S.A. jako liderem najkorzystniejsza wśród ofert na: Budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25

2014-09-23
Numer raportu:
43/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 22.09.2014 r. otrzymał zawiadomienie od GDDKIA Oddział w Bydgoszczy (dalej: Zamawiający"), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25 prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 7 złożona przez Konsorcjum firm:
  1. MIRBUD S.A., 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 – Lider
  2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 – Partner.
Oferta złożona przez Konsorcjum ww. firm spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu i otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru ofert.

Wartość oferty brutto: 359,004.597,86 zł.

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.