Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka zależna od Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

2013-08-20
Numer raportu:
28/2013
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 20.08.2013r. otrzymał zawiadomienie z dnia 19.08.2013r. od spółki zależnej - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, w której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy" została wybrana oferta Konsorcjum firm:

  • Firma "Gotowski" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- Lider Konsorcjum,
  • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" SA z siedzibą w Łodzi- Partner Konsorcjum,
  • FEROCO SA z siedzibą w Poznaniu- Partner Konsorcjum
  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- Partner Konsorcjum,
  • Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze- Partner Konsorcjum,
  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni – Partner Konsorcjum

Wartość oferty brutto Konsorcjum wyniosła 289.952.083,88 złotych.

Udział PBDiM Kobylarnia S.A. ma wynieść 20% wartości umowy.

Zamawiającym jest Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.