Bieżący raport - Zawarcie istotnej umowy z Inwestorem

2013-12-17
Numer raportu:
39/2013
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 16.12.2013r. została zawarta z Inwestorem – spółką pod firmą: "Demuth Alfa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda Spółką Komandytowo-Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (dalej "Inwestor") umowa na realizację projektu ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR – etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 działanie III.2 "Infrastruktura Turystyki Kongresowej i Targowej" w Ostródzie (dalej "Umowa").

Wartość zawartej Umowy wynosi: 66.727.500 zł brutto.

Strony Umowy ustaliły, że przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 6 dni roboczych od dnia podpisania Umowy zaś ukończenie robót i zgłoszenie gotowości odbioru końcowego nastąpi do dnia 15 grudnia 2014 roku.

Emitent zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę w oddaniu części robót w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia odpowiadającego tej części robót za każdy dzień zwłoki, oraz w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki: w oddaniu robót w terminie końcowym, w usunięciu wad robót stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub w odpowiednim terminie dodatkowo wyznaczonym przez Inwestora. Strony zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.