Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

2013-11-27
Numer raportu:
38/2013
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 2013-11-06 o wyborze oferty Emitenta na wykonanie robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią i hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi” informuje, że w dniu 26 listopada 2013 roku Spółka zawarła z Zamawiającym Miastem Łódź umowę na zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego wraz z trybuną zachodnią przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Emitenta całości Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego wraz z trybuną zachodnią przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi”.

W ramach umowy spółka zbuduje m.in. boisko z trybuną na 5 tys.700 widzów. Strony ustaliły termin zakończenia realizacji inwestycji na 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy wynosi 94.413.211,34 PLN brutto.

Umowa przewiduje kary umowne na rzecz Zamawiającego, m.in.: karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Emitenta,  jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia).

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.