Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

2015-11-09
Numer raportu:
29/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 09.11.2015 otrzymał zwrotnie jako lider Konsorcjum egzemplarz umowy podpisanej w dniu 15.10.2015r. (dalej "Umowa")  z ŻELBET SIUTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wawrzka (dalej „Podwykonawca”),  na wykonanie robót na obiektach inżynierskich  w związku z realizacją Inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kazimierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300” , którego Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie Mirbud S.A. - Lider Konsorcjum, z siedzibą w Skierniewicach oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o - Partner Konsorcjum, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie szacunkowe netto dla podwykonawcy w kwocie 38 777 305,07  PLN.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 01.06.2017r.

Umowa przewiduje m.in. kary umowne na rzecz Emitenta, których łączna wysokość nałożona na podwykonawcę nie może przekroczyć 17% wartości netto wynagrodzenia.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.