Bieżący raport - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez NN Investment Partners TFI S.A.

2015-11-24
Numer raportu:
31/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd MIRBUD SA. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 23 listopada 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.  87 ust. 1 pkt 2 lit. A) tej ustawy, od NN Investment Partners TFI SA  (dalej: Towarzystwo),  o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 3,11% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki MIRBUD SA wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 15 listopada  2015 roku  przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 4 563 987 akcji spółki MIRBUD SA, co stanowiło 5,53% kapitału zakładowego spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 4 563 987 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariusz spółki MIRBUD SA, co stanowiło 5,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Po zmianie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 564 869 szt. akcji MIRBUD SA, co stanowiło 3,11 % kapitału zakładowego spółki i dawało 2 564 869 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MIRBUD SA, co stanowiło 3,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.