Bieżący raport - Zawieszenie notowań obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach w ASO Catalyst w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu

2015-12-08
Numer raportu:
37/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd spółki MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z zamiarem dokonania przez Spółkę wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii A, oznaczonych kodem PLMRBUD00023 oraz złożeniem przez Emitenta w dniu 04 grudnia 2015 roku do Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o zawieszenie notowań obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna w ASO Catalyst Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 7 grudnia  2015 r. uchwałę nr 1244/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki MIRBUD S.A.
 
Po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki MIRBUD S.A. o zawieszenie notowań obligacji na okaziciela serii A tej spółki w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 10 grudnia 2015 r.
 
O zamiarze przedterminowego wykupu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2015.
 
Podstawa prawna:
 
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst”.